Theta (Disestablished)

Simpson
Photo of Theta (Disestablished)
Installed On
June 09, 1880
Disestablished On
January 01, 1891